Matriz de (auto)avaliación

Matriz de (auto)avaliación

Trátase dun dos tres métodos complementarios para (auto)avaliar as interpretacións de enlace. A matriz de avaliación céntrase en seis bloques: presentación, xestión do discurso, expresión na lingua materna e na lingua estranxeira, resolución de problemas e contido. En cada bloque hai catro puntuacións que pode obter o/a alumno/a. Para superar a proba, nas categorías de expresión na lingua estranxeira e síntese e división da atención débese obter como mínimo un 2,5.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram