Memoria e imaxe mental

A memoria, tanto a curto coma a longo prazo, será unha das capacidades cruciais para desenvolver a práctica interpretativa, pois dela dependerá, en gran medida, a reformulación que no proceso de interpretación se faga do discurso orixinal, calquera que sexa a técnica en que estea traballando.

Polo tanto, co fin de potenciar a memoria, propoñemos unha serie de exercicios relacionados con esta capacidade.

Para realizar estes exercicios é importante ter en conta a importancia da imaxe mental. Así, pode comprobarse que a dificultade de lembrar termos que se refiren a obxectos concretos é practicamente nula se se recorre a esta técnica (a pesar de que aumenta proporcionalmente á lonxitude da lista), mentres que, ao tratar con termos abstractos, cifras ou nomes propios, a imposibilidade de recorrer á imaxe mental dificulta enormemente a tarefa. Ha de notarse, non obstante, que entran en xogo outros factores, como o coñecemento cultural, indispensable para quen realiza a interpretación, e que, neste caso, axuda a recoñecer e reter termos a priori imposibles de asociar (como nomes propios ou datas).

Consultar os exercicios en castelán.